นโยบายความเป็นส่วนตัว
วันที่ 21 เมษายน 2563
เราตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยกรรมการและพนักงานของเราจะปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราเข้าใจแนวปฏิบัติในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ข้อมูลที่เราใช้ประมวลผล การเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวม วิธีการปกป้องคุ้มครองข้อมูล สิทธิของเจ้าของข้อมูล โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้บังคับกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา (“คุณ”) ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
นโยบายความเป็นส่วนตัว
วันที่ 21 เมษายน 2563

      เราตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยกรรมการและพนักงานของเราจะปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราเข้าใจแนวปฏิบัติในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ข้อมูลที่เราใช้ประมวลผล การเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวม วิธีการปกป้องคุ้มครองข้อมูล สิทธิของเจ้าของข้อมูล โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้บังคับกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา (“คุณ”)

      ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

      เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

      ในกรณีคุณเป็นผู้สมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ของเรา และคุณได้ทำการลงทะเบียนเพื่อสมัครงานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, อายุ, เพศ, วัน เดือน ปี เกิด, ประเทศที่อยู่, สัญชาติ, ระดับการศึกษา, ประสบการณ์การทำงาน, ชื่อตำแหน่ง, รายได้ และข้อมูลอื่นๆที่ปรากฎอยู่ใน Resume หรือ CV ที่เปิดเผยเป็นการสาธารณะอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม

2. แหล่งที่มาของข้อมูล

      เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูล ดังนี้

      กรณีคุณสมัครใจให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ กรอกใบสมัคร หรือแบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์ ส่ง CV หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆในฐานะผู้สมัครงานดังกล่าว

3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

      เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

         3.1 เพื่อประเมินคุณสมบัติและทักษะของคุณว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นหรือไม่ ในกรณีที่คุณสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
         3.2 เพื่อป้องกันการฉ้อโกง การทำอันตรายต่อเรา หรือต่อบุคคลที่สามอื่นๆ และเพื่อสร้างความปลอดภัยในเครือข่ายของเรา
         3.3 เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับหน้าที่ตามกฎหมาย และเพื่อใช้บังคับสิทธิตามกฎหมาย

4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

      เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคล เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามฐานทางกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (PDPA) และกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) ดังต่อไปนี้

      เมื่อคุณสมัครงานผ่านเว็บไซต์ของเราในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใด และคุณให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการสมัครงานในตำแหน่งงานนั้น
         - เพื่อให้โอกาสในการสมัครงานในตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
         - เพื่อประเมินว่าคุณในฐานะผู้สมัครงานมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นหรือไม่
      นอกจากนั้น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      ตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล เราจะทำการเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

      บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
         - เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐร้องขอ
         - เพื่อให้ความร่วมมือในการใช้บังคับกฎหมาย หรือเพื่อเหตุทางกฎหมายอื่นๆ
         - เพื่อคุ้มครองสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือ ทรัพย์สินของบริษัทในเครือ
      นอกจากนั้น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคล

      เราอาจทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการเก็บข้อมูล ไปยังประเทศอื่นๆ ซึ่งอาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากกฎหมายของประเทศที่โอนข้อมูลไป ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลโดยพนักงานในกลุ่มบริษัทอีซูซุ หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนอกประเทศที่ข้อมูลนั้นถูกเก็บรวบรวม

      ในกรณีที่มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area: EEA) ไปยังประเทศที่ไม่ได้อยู่ใน EEA เราจะรับประกันว่าประเทศที่รับโอนข้อมูลดังกล่าวจะมีมาตรฐานการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับกฎหมาย GDPR ของสหภาพยุโรป

      ในกรณีที่มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area: EEA) ไปยังประเทศที่คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เห็นว่ายังไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มาตรฐานเทียบเท่า เราจะใช้มาตรการที่จำเป็นในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การทำสัญญาตามมาตรฐานที่ออกโดยคณะกรรมาธิการยุโรป การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือการจัดทำสัญญาการโอนข้อมูลส่วนบุคคล

7. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

      เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือตามสัญญา หรือตามกฎหมาย

      ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะพิจารณาจาก วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ลักษณะและปริมาณของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ และ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

      คุณมีสิทธิในการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงสิทธิภายใต้กฎหมาย General Data Protection Regulation (GDPR) ของสหภาพยุโรป ดังนี้

         สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent):
              คุณมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่กับเรา อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่มีผลกระทบต่อความชอบธรรมในการประมวลผลข้อมูลที่ได้เกิดขึ้นก่อนการเพิกถอนดังกล่าว

         สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access):
              คุณมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลสส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้

         สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification):
              คุณมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

         สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure):
              ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจัดเก็บโดยไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป หรือคุณถอนความยินยอมในการจัดเก็บหรือการประมวลผลข้อมูลของคุณ หรือในกรณีที่คุณมีสิทธิในการขอให้เราลบข้อมูลของคุณด้วยเหตุบางประการได้

         สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing):
              คุณมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลบางประการได้

         สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability):
              ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่คุณได้ให้ความยินยอม คุณมีสิทธิ์ขอสำเนาข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ (machine readable) จากเราได้ รวมทั้ง คุณมีสิทธิในการขอให้เราโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทีอยู่กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นหากสามารถทำได้ในทางเทคนิค

         สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object):
              ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม คุณมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการรวบรวมข้อมูล และการทำการตลาดทางตรง (direct marketing) ด้วยเหตุบางประการได้

      หากคุณต้องการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายของเราในช่องทางติดต่อ “Contact Us” เราจะดำเนินการตามเรื่องที่คุณร้องขอภายใน 1 เดือนหลังจากวันที่ได้รับคำร้องเว้นแต่จะมีเหตุผลในความล่าช้า

9. การร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      หากคุณยังไม่ได้รับความพอใจ หลังจากได้ติดต่อกับทางเราแล้ว คุณสามารถร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปได้ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้การร้องเรียนต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย รวมถึงข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

11. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

      นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากคุณได้กด Link ไปยังเว็บไซต์อื่น ตามช่องทางที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรา คุณต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา เราจะไม่รับผิดชอบในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์อื่นๆ

12.ช่องทางการติดต่อ

      ในกรณีที่คุณมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมาย โปรดติดต่อ:

ผู้ควบคุมข้อมูล (Data Protection Officer)
สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ที่อยู่ 111/20 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 0-2117-2308
อีเมล์ : info@ibusiness.co.th

CONTACT US
WE ARE AN INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER FOR WEB, MOBILE AND COMPLETE IT SOLUTION TO THE BETTERMENT OF HUMAN’S LIFE.

นโยบายความเป็นส่วนตัว
วันที่ 21 เมษายน 2563
นโยบายความเป็นส่วนตัว
วันที่ 21 เมษายน 2563

      เราตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยกรรมการและพนักงานของเราจะปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราเข้าใจแนวปฏิบัติในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ข้อมูลที่เราใช้ประมวลผล การเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวม วิธีการปกป้องคุ้มครองข้อมูล สิทธิของเจ้าของข้อมูล โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้บังคับกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา (“คุณ”)

      ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

      เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

      ในกรณีคุณเป็นผู้สมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ของเรา และคุณได้ทำการลงทะเบียนเพื่อสมัครงานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, อายุ, เพศ, วัน เดือน ปี เกิด, ประเทศที่อยู่, สัญชาติ, ระดับการศึกษา, ประสบการณ์การทำงาน, ชื่อตำแหน่ง, รายได้ และข้อมูลอื่นๆที่ปรากฎอยู่ใน Resume หรือ CV ที่เปิดเผยเป็นการสาธารณะอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม

2. แหล่งที่มาของข้อมูล

      เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูล ดังนี้

      กรณีคุณสมัครใจให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ กรอกใบสมัคร หรือแบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์ ส่ง CV หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆในฐานะผู้สมัครงานดังกล่าว

3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

      เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

         3.1 เพื่อประเมินคุณสมบัติและทักษะของคุณว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นหรือไม่ ในกรณีที่คุณสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
         3.2 เพื่อป้องกันการฉ้อโกง การทำอันตรายต่อเรา หรือต่อบุคคลที่สามอื่นๆ และเพื่อสร้างความปลอดภัยในเครือข่ายของเรา
         3.3 เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับหน้าที่ตามกฎหมาย และเพื่อใช้บังคับสิทธิตามกฎหมาย

4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

      เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคล เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามฐานทางกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (PDPA) และกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) ดังต่อไปนี้

      เมื่อคุณสมัครงานผ่านเว็บไซต์ของเราในตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใด และคุณให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการสมัครงานในตำแหน่งงานนั้น
         - เพื่อให้โอกาสในการสมัครงานในตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
         - เพื่อประเมินว่าคุณในฐานะผู้สมัครงานมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นหรือไม่
      นอกจากนั้น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      ตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล เราจะทำการเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

      บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
         - เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐร้องขอ
         - เพื่อให้ความร่วมมือในการใช้บังคับกฎหมาย หรือเพื่อเหตุทางกฎหมายอื่นๆ
         - เพื่อคุ้มครองสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือ ทรัพย์สินของบริษัทในเครือ
      นอกจากนั้น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคล

      เราอาจทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการเก็บข้อมูล ไปยังประเทศอื่นๆ ซึ่งอาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากกฎหมายของประเทศที่โอนข้อมูลไป ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลโดยพนักงานในกลุ่มบริษัทอีซูซุ หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ซึ่งจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนอกประเทศที่ข้อมูลนั้นถูกเก็บรวบรวม

      ในกรณีที่มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area: EEA) ไปยังประเทศที่ไม่ได้อยู่ใน EEA เราจะรับประกันว่าประเทศที่รับโอนข้อมูลดังกล่าวจะมีมาตรฐานการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกับกฎหมาย GDPR ของสหภาพยุโรป

      ในกรณีที่มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area: EEA) ไปยังประเทศที่คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เห็นว่ายังไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มาตรฐานเทียบเท่า เราจะใช้มาตรการที่จำเป็นในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การทำสัญญาตามมาตรฐานที่ออกโดยคณะกรรมาธิการยุโรป การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือการจัดทำสัญญาการโอนข้อมูลส่วนบุคคล

7. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

      เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือตามสัญญา หรือตามกฎหมาย

      ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะพิจารณาจาก วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ลักษณะและปริมาณของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ และ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

      คุณมีสิทธิในการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงสิทธิภายใต้กฎหมาย General Data Protection Regulation (GDPR) ของสหภาพยุโรป ดังนี้

         สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent):
              คุณมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่กับเรา อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่มีผลกระทบต่อความชอบธรรมในการประมวลผลข้อมูลที่ได้เกิดขึ้นก่อนการเพิกถอนดังกล่าว

         สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access):
              คุณมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลสส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้

         สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification):
              คุณมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

         สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure):
              ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจัดเก็บโดยไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป หรือคุณถอนความยินยอมในการจัดเก็บหรือการประมวลผลข้อมูลของคุณ หรือในกรณีที่คุณมีสิทธิในการขอให้เราลบข้อมูลของคุณด้วยเหตุบางประการได้

         สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing):
              คุณมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลบางประการได้

         สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability):
              ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่คุณได้ให้ความยินยอม คุณมีสิทธิ์ขอสำเนาข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ (machine readable) จากเราได้ รวมทั้ง คุณมีสิทธิในการขอให้เราโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทีอยู่กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นหากสามารถทำได้ในทางเทคนิค

         สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object):
              ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามฐานประโยชน์อันชอบธรรม คุณมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการรวบรวมข้อมูล และการทำการตลาดทางตรง (direct marketing) ด้วยเหตุบางประการได้

      หากคุณต้องการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อฝ่ายกฎหมายของเราในช่องทางติดต่อ “Contact Us” เราจะดำเนินการตามเรื่องที่คุณร้องขอภายใน 1 เดือนหลังจากวันที่ได้รับคำร้องเว้นแต่จะมีเหตุผลในความล่าช้า

9. การร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      หากคุณยังไม่ได้รับความพอใจ หลังจากได้ติดต่อกับทางเราแล้ว คุณสามารถร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปได้ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้การร้องเรียนต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย รวมถึงข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

11. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

      นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากคุณได้กด Link ไปยังเว็บไซต์อื่น ตามช่องทางที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรา คุณต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา เราจะไม่รับผิดชอบในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์อื่นๆ

12.ช่องทางการติดต่อ

      ในกรณีที่คุณมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมาย โปรดติดต่อ:

ผู้ควบคุมข้อมูล (Data Protection Officer)
สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ที่อยู่ 111/20 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 0-2117-2308
อีเมล์ : info@ibusiness.co.th

© Copyright 2020, All Right Reseved